Młodzieżowy ośrodek wychowawczy nr 4

Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości, lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość.

J.F.K.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 jest publiczną placówką resocjalizacyjną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Głównym celem naszej działalności jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi. W związku z tym zajmujemy się:

  • zintegrowaną działalnością dydaktyczną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o specjalistyczne programy oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
  • przygotowaniem do pracy zawodowej,
  • organizowaniem udziału w życiu społecznym,
  • współpracą z rodzinami wychowanków i instytucjami wspierającymi rozwój nieletnich,
  • zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków bytowych, wychowawczych, higienicznych w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowania i resocjalizacji.

Odliczanie do wakacji

Do rozpoczęcia wakacji pozostało

Dni
Godzin
Minut
Sekund