RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych wychowanka i jego rodziców/prawnych opiekunów jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 przy ul. Dolnej w Warszawie, tel.22-841-25-34;
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu: mbfo.iod@um.warszawa.pl, tel.22-277-47-19
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) dane osobowe wychowanka wraz z powiązanymi z nią danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
b) dane osobowe wychowanka związane z jego udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w placówce i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
c) wizerunek oraz osiągnięcia wychowanka w celu publikacji w materiałach promocyjnych autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem, odbierającej wychowanka z placówki na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd m.st. Warszawy, organy wydające postanowienia (sądy odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka), kierujące (m.in. Starostwa odpowiednie dla miejsca zamieszkania wychowanki) i inne w zależności od indywidualnej sytuacji socjalnej nieletnich.
5. Dane osobowe wychowanka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
7. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo dostępu do treści danych wychowanka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
8. Opiekunowie prawni/rodzice sprawujący władzę rodzicielską mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka i jego rodziców lub osób odbierających wychowanka z placówki narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Przetwarzanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji postanowienia sądu o środku wychowawczym w postaci młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
10. Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody, a konsekwencji braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje brakiem publikacji wizerunku lub osiągnięć wychowanka.
11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewelina Noga, tel. 22-277-47-19, adres email : mbfo.iod@um.warszawa.pl.

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w MOW nr 4

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych, które są przekazywane poza procesem rekrutacji. Wszystkie dokumenty aplikacyjne (listy motywacyjne, CV itp.) zawierające dane osobowe, przesyłane do placówki poza procesem rekrutacyjnym, będą usuwane/niszczone.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.