Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-27
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony: Test – European Internet Inclusion Initiative www.checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona internetowa www.mowdolna.pl spełnia wymagania w 100%.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30.
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Sztyk, msztyk@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 841 25 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Dolnej, na wschód od skrzyżowania z ulicą Konduktorską (po stronie  południowej).

Dojście piesze od ulicy Dolnej. Najbliższe przejście dla pieszych przy ul. Konduktorskiej posiada sygnalizację świetlną, nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest przeznaczony dla pieszych.

Wejście na teren placówki przez furtkę o szer. 1,00 m lub wjazd bramą, otwartą w godzinach 6.00-22.00.

Budynek ośrodka znajduje się 24 m od furtki. Dojście piesze (chodnik asfaltowy o szer. 1,50 m.), dojazd wewnętrzną drogą asfaltową, bez żadnych progów i przeszkód. Przy budynku ośrodka jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe:

Konduktorska 01 (kierunek ul. Sobieskiego : 119, 141, 172),

Konduktorska 02 (kierunek ul. Puławska 119, 141, 172),

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie : www.wtp.waw.pl .

Wejście do budynku

Budynek ośrodka posiada piwnicę użytkową, wysoki parter, piętro i poddasze. Wejście do budynku od strony zachodniej wprost z poziomu gruntu przez drzwi o szer. 145 cm. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 11 stopni o szer. 1,0 m. prowadzących na wysoki parter. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnością ruchową- pracownik szkoły schodzi na klatkę schodową przy wejściu. Na parterze znajdują się sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, biblioteka, sekretariat (wejście do sekretariatu z klatki na lewo) oraz pomieszczenia biurowe. Korytarz o szerokości 1,6 m. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak windy, platformy i podjazdu. Brak informacji głosowych, oznaczeń brajlowskich, brak pętli indukcyjnych. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszych uzgodnieniach,  możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego, pomoc osobie niewidomej oraz pomoc przy pokonaniu schodów. Możliwy wstęp do budynku z psem asystującym.

 Na piętro, poddasze i do piwnicy prowadzą schody. Na piętrze znajduje się korytarz o szer. 1,6 m. oraz pomieszczenia będące w użytkowaniu wychowanków. Na poddaszu świetlice dla wychowanków, w użytkowej piwnicy korytarz o szerokości 1,6 m, kuchnia, stołówka oraz magazyny.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.